. . : : М е н ю : : . .
Начало
Протокол
Решение
Устав
Членство в асоциацията
Карта на сайта и помощ

 

 

Начало Протокол


ПРОТОКОЛ

от Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел
"АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
БЛАГОЕВГРАД

Днес, 20 февруари 2004г., в гр.Благоевград, се провесе Учредително събрание за учредяване на Сдружение с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" гр.Благоевград.
На събранието присъстваха 16 /шестнадесет/ учредители.
Събранието бе открито от д-р Тони Стоянов Даскалов.
Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъде избран председател на настоящото Учредително събрание.След направено гласуване единодушно за председател на събранието бе избран д-р Тони Стоянов Даскалов.

Учредително събрание взе решение, същото да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" гр.Благоевград;
2. Вземане на решение за приемане на устава на сдружението;
3. Избор на Председател на "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" гр.Благоевград;
4. Избор на Управителен съвет на сдружението с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" гр.Благоевград;
5. Определяне на размера на членския внос;
6. Решаване на организационни въпроси.

По точка 1 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за учредяване на сдружение с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" гр.Благоевград.
Той запозна присъстващите с целта, която се преследва с учредяване на сдружението, наименованието (фирмата), седалището и адреса на управление, както и предмета на дейност на бъдещото сдружение. След проведени разисквания на Учредителното събрание единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ №1

Учредява сдружение с нестопанска цел с наименование "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" гр.Благоевград със СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС на управление: област Благоевград, община Благоевград, гр.Благоевград, ул."Григор Оърличев" № 60.
По точка 2 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за приемане на проектоустава на "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" гр.Благоевград. Той запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които е необходимо приемането на устав на новоучреденото сдружение, Учредителите бяха запознати с начина на управление, правомощията на органиете на дружеството, както и с характера и вида на имуществото му и размера на имуществените вноски от всеки член на сдружението. Учредителното събрание единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ №2

Приема Устава на сдружение с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" гр.Благоевград.
По точка 3 от дневния ред Председателя на събранието представи кандидатурите за ПРЕДСЕДАТЕЛ на Сдружение "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" гр.Благоевград.Той запозна присъстващите с биографията и професионалната дейност на кандидатите за Председател на Сдружението.
Учредителното събрание единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ №3

Избира за Председател на Сдружението ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КУКУШЕВ, с адрес:ГР.СОФИЯ, Ж.К.ОВЧА КУПЕЛ 1, БЛ.526, ВХ.А, ЕТ.5, АП. 14, притежаващ л.к. № 16409534, издадена от РПУ, гр. София, с ЕГН - 5507106542.
По точка 4 от дневния ред Председателят на събранието представи на учредителите постъпилите предложения за състав на Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" гр.Благоевград. Той запозна присъстващите с биографията и професионалната дейност на кандидатите за членове на Управителния съвет.
Учредително събрание единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ №4

Избира Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" гр.Благоевград в състав:
1. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КУКУШЕВ, с адрес: гр.София, ж.к. "ОВЧА КУПЕЛ" №1, бл.526, вх.А, ет.5, ап.14, притежаващ л.к. № 16409534, издадена от РПУ, гр. София, с ЕГН - 5507106542, който съгласно чл. 37 от устава е по право Председател на Управителния съвет.
2. ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ КОВАЧКИ с адрес: гр.Кюстендил, ул. "6-ти Септември" №5, притежаващ л.к. № 126582061, издаден от МВР Кюстендил, с ЕГН 6112232826.
3. ТОНИ СТОЯНОВ ДАСКАЛОВ, с адред: гр.Благоевград,ж.к. "Еленово" №143, притежаващ л.к. №100034314 от МВР Благоевград, с ЕГН 6403010327.
По точка 5 от дневния ред след разисквания Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" гр.Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ №5

Определя членския внос в размер на 2 /два/ лева месечно,съответно 24 /двадесет и четири/ лева годишно.
По тояка № 6 от дневния ред Учредителното събрание взе следното:

РЕШЕНИЕ №6

Определя следващото Общо събрание на сдружение в нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" гр.Благоевград,да се свика в срок до 31.05.2004г., като задължава Управителния съвет на сдружението да организира насрочването му съгласно устава на сдружението.
Учредителното събрание взе решение, с което задължава Председателя на сдружението да заяви същото за вписване пред Окръжен съд Благоевград в седемдневен срок от днес.
Учредителите направиха встъпителните вноски в размер на 20 /двадесет/ лева.
Порави изчерпване на дневния ред Учредителното събрание бе закрите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..................................
/д-р Тони Даскалов/


 

/ design by soxy ® /
-> отиди в горната част на страницата
Hosted by uCoz