. . : : М е н ю : : . .
Начало
Протокол
Решение
Устав
Членство в асоциацията
Карта на сайта и помощ

 

 

Начало Решение

БЛАГОЕВГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
Ф.Д.463/2004
ГР.БЛАГОЕВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е № 844

гр. Благоевград

В ИМЕТО НА НАРОДА

БЛАГОЕВГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД колегия в закрито заседание на 15.03.2004 год.,в състав:

Председател: Петър Узунов

пре секретаря Венеция Димитрова като разгледа докладваното от Петър Узунов фирмено дело № 463 по описа за 2004 г. и за да се отнесе,взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.489 и сл. от Гражданско прецесуалният кодекс,във връзка с чл.18 и чл.20 и сл. от Закона за юридическите лица с несропанска цел.Председателят на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел с наименование "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ", е отправил молба за вписването му в регистъра на съда за сдружения с нестопанска цел.
Към молбата са приложени учредителен протокол с решение за основаването на сдружението,уставът на сдружението,подписан от учредителите,образец от подписа на Председателя на Управителния съвет,удостоверение,че под името на сдружението няма вписано друго такова в съдебния регистър,банково бордеро за внесена държавна такса.
Съдът счита,че са изпълнени всички законови изисквания за вписване на сдружението.
То е учредено съгласно решението за основаване на сдружението,целите му не противоречат на Конституцията и действуващото законодателство,уставът му съдържа всички изискуеми от ЗЮЛХЦ оазоиредби.
Видим от горното и на основание чл.489 от Гражданско процесуалният кодекс във връзка с чл.18 и чл.20 и сл. от Закона на юридическите лица с нестопанска цел, БЛАГОЕВГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

Р Е Ш И :

ВПИСВА в регистър 5 на юридическите лица с нестопанска цел, том/стр. 1/60, парт.№ 13 Сдружение с нестопанска цел с наименование : "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ", със седалище и адрес на управление ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ 60, с цели: Основна цел на сдружението е да обедини работещите в областта на оториноларингологията лекари и медицински кадри за повишаване ефективността и качеството от дейността в болничната и извънболничната медицинска помощ, координация във взаимоотношенията между медицинските звена и институции имащи отношения с тях- Министерство на Здравеопазването, НЗОК, БЛС, Научното дружество по оториноларингология и др.; развива и утвърждава високо ниво на оториноларингологичната медецинска помощ в България; подпомага социално слаби, инвалиди и др. нуждаещи се от оториноларингологична помощ; усъвършенства професионалната реализация на специалистите в областта на оториноларгингологията.

Средства за постигане на целите: организиране на курсове и индивидуално обучение на отореноларинголози и специалисти в областта на оториноларингологията; оторизиране на кръгли маси, симпозиуми, форуми по различни актуални проблеми на оторинолангологията; обсъждане на предложения за промени в законодателството, отнасящи се до оториноларингологията; издаване на Бюлетин на Българската асоциация на оториноларинглозите; осъществяване на контакти с Министерството на здравеопазването, Комисията по здравеопазването към Народното събрание, БЛС, НЗОК, връзки с неправителствени, здравни, Благотворителни организации, връзки между оториноларингологичните кабинети и болничните оториноларингологични звена, връзки с медиите; осъществяване на контакти със сродни международни организации.

Вид на дейност: Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Срок: Сдружението е учредено за неограничен срок.

Органи на управление са: Общо събрание, Управителен съвет и Председател на УС.

Правомощия на Общото събрание: изменя и допълва устава; приема други вътрешни актове; избира и освобождава членовете на УС; приема и изключва членове; взема решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за участие в други организации; приема основни насоки и програма за дейността на сдружението; приема бюджета на сдружението; взема решения осносно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; приема отчета за дейността на УС; отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актови; взема и други решения, предвидени в устава.

Правомощия на УС: организира цялостната дейност на сдружението; създава условия за изпълнение решенията на ОС; издава правилник за дейността на сдружението; приема нови членове и ги вписва в списъка на сдружението; предлага на ОС членове за изключване; взема решения за придовиване на имуществои, необходимо за дейността на сдружението; управлява бюджета на сдружението и се отчита дейността си пред ОС за дейността си веднъж годишно.

Правомощия на Председателя на УС: представлява сдружението; ръководи цялостната дейност на сдружението; свиква и ръководи заседанията на УС; разпорежда се с финансовата сметка на сдружението; отчита дейността си пред УС; сключва и прекратява трудови договори; командирова служители или членове на сдружението.

Управителния съвет в с състав:
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КУКУШЕВ - Председател на УС , ЕГН 5507106542, ГР.СОФИЯ, Ж.К.ОВЧА КУПЕЛ 1, БЛ.526, ВХ.А, ЕТ.5, АП. 14,
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ КОВАЧКИ, ЕГН 6112232826 ,ГР.КЮСТЕНДИЛ,УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 5 и
ТОНИ СТОЯНОВ ДАСКАЛОВ, ЕГН 6403010327, ГР.БЛАГОЕВГРАД, Ж.К. ЕЛЕНОВО, БЛ.143, ЕТ.3, АП.10.

Представителство:Сдруйението се представлява от Председателя на УС: Петър Геогриев Кукушев, ЕГН 5507106542, ГР.СОФИЯ, Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ 1, БЛ.526, ВХ.А, ЕТ.5, АП.4.

Правила относно възвикване и реда за прекратяване на членството,както и реда за уреждане на имуществени отношения при прекратяване на членството.Членството в сдружението е доброволно.В него могат да членуват пълнолетни физически лица, работещи в областта на оториноларингологията и други медицински специалистим които споделят целите на сдружението и приемат неговия устав, юридически лица със сьодни цели и др.

Приемането на нов член се извършва с писмена молба до УС, в която се поема задължението за изпълняване и спазване на устава. В 30- дневен срок УС взема решение за приемане на новите членове и ги вписва в списъка на членовете на сдружението.

Прекратяване на членството: Членството в сдружението се прекратява: по собствено желание с писмена молба до УС, който е длъжен да разгледа молбата и да се произнесе по нея на първото си заседание; при смърт на физическото лице; при изключване на сдружението по решение на ОС; при прекратяване дейността на сдружението.

Ред за определяне на членския внос: Членския внос се определя по размер на ОС.

Имущество след ликвидиция: Имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на ЮЛ с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или учредителния акт. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава в общината, в която е седалището на прекратеното сдружение.

Решението подналежи на вписване в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел и на незабавно изпълнение.

Съдия:..............................

Секретар:..............................

Предал:............................................................ Подпис:................................ Дата: __ . __ . 2004 г.

Приел:........................................................... Подпис:................................. Дата: __ . __ . 2004 г.
/ Собственик или пълномощен представител /


 

/ design by soxy ® /
-> отиди в горната част на страницата
Hosted by uCoz