. . : : М е н ю : : . .
Начало
Протокол
Решение
Устав
Членство в асоциацията
Карта на сайта и помощ

 

 

Начало Устав

У С Т А В

НА АСОЦИАЦИЯ НА

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ", гр.Благоевград е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност на пълнолетни физически лица - лекари и медицински специалисти, работещи в областта на оториноларингологията. Сдружението е независима, доброволна демократична обществена и самоуправляваща се организация, която ще извършва дейността си съгласно действащото законодателство в Република България.
Чл. 2. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
Чл. 3. Седалището и адреса на управление на Сдружението са: гр.Благоевград, ул."Григор Пърличев" №60
Чл. 4. Сдружението се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 5. Основна цел на Сдружението е да обедини работещите в областта на оториноларингологията лекари и медецински кадри за повишаване ефективността и качеството от дейността в болничната и извънболнична медицинска помощ, координация във взаимоотношенията между медицинските звена и институциите имащи отношения с тях - Министерство на Здравеопазването, НЗОК, БЛС, Научно дружество по оториноларинология и др.Развива и утвърждава високо ниво на оториноларингологияната медицинска помощ в България. Подпомага социално слаби, инвалиди и др. нуждаещи се от оториноларингологична помощ. Усъвършенства професионалната реализация на специалистите в областта на оториноларингологията .

В дейността си сдружението напълно приема и ще се съобразява с уставите и останалите нормативни документи на съответните институции и в законовите рамки ще подпомага дейността им в насока издигане качеството на оториноларингологияната помощ в страната.

3. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 6. Организиране на курсове и индивидуално обучение на оториноларинголози и специалисти в областта на оториноларингологията;

Чл. 7. Организиране на кръгли маси, симпозиуми, форуми по различни актуални проблеми на оториноларингологията;

Чл. 8. Обсъждане на предложения за промени в законодателството, отнасящи се до оториноларингологията;

Чл. 9. Издаване на Бюлетин за Българската алоциация на оториноларинголозите;

Чл. 10. Осъществяване на контакти с Министерството на здравеопазването, Комисията по здравеопазване към Народното събрание, БЛС, НЗОК, връзки с неправителствени, здравни, Благотворителни организации, връзки между оториноларингологичните кабинети и болничните оториноларингологияни звена, връзки с медиител

Чл. 11. Осъществяване на контскти със сродни международни организации.

4. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 12. Членството в Сдружението е ДОБРОВОЛНО. В него могат да членуват пълнолетни физически лица, работещи в областта на оториноларингологията и други медицински специалисти, които споделят целите на Сдружението и приемат неговия устав, юридически лица със сходни цели и др.

Чл. 13. Приемането на нов член се извършва с писмена молба до Управителния съветм, в която се поема задължението за изпълняване и спазване на устава. В 30-дневен срок Управителния съвер взема решение за приемане на новите членове и ги вписва в списъка на членовете на Сдужението.

Чл. 14. (1) Членството в Сдружението се прекратява:

1. по собствено желание с писмена молба до Управителния съвет, който е длъжен да разгледа молбата и да се произнесе по нея на първото си заседание;

2. при смърт на физическото лице;

3. при изключване от Сдружението по решение на Общото събрание;

4. при прекратяване дейността на Сдружението.

Чл. 15. (1) От Сдружението се изключват членове, когато:

1. не спазват Устава, правилниците и решенията на Общото събрание

2. накърняват интересите на Сдружението, уронват престижа му и пречат на дейността му

3. не заплащат членския си внос в определения срок

4. бъдат осъдени за умишлени престъпления

Чл. 16. (1) Всеки член на Сдружението има право:

1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на ОБЩОТО събрание с право на глас;

2. да избира и да бъде избиран в органите на управление;

3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органиете му на управление.

Чл. 17. (1) Всеки член са Сдружението е задължен:

1. да спазва Устава на Сдружението и съдейства за постигане на целите му

2. да работи и съдейства за увеличаването имуществото на Сдружението

3. да внася членския си внос в определения срок

Чл. 18. Встъпителният членски внос е в размер на 20 /двадесет/ лева. Годишният чкенски внос се определя от ОБЩОТО събрание.

5. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19. (1) Органи на управление на Сдружението са:

1. Общото събрание на членовете;

2. Управителен съвет;

3. Председател.

Чл. 20. ОБЩОТО събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички членове.

Чл. 21. Всеки член има право на един глас и го упважнчва лично. Не се допуска гласуване по пълномощие.

Чл. 22. (1) Правомощия на ОБЩОТО събрание:

1. Изменя и допълва Устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. Приема и изключва членове;

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. Взема решение за участие в други организации;

7. Приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;

8. Приема бюджетана Сдружението;

9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

11. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове;

12. Взема и други решения, предвидени в Устава.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за органите на Сдружението

Чл. 23. Общото събрание се свиква от Управителният съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението в населеното място в което се намира седалището на Сдружението. Ако е последният случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.Същата се намира управлението на Сдружението най-малко един месец пред насрочения ден.

Чл. 24. ОБЩОТО събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно и при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на присъстващите.

Чл. 25. Решенията на ОБЩОТО събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете.

Чл. 26. ОБЩОТО събрание решава с мнозинство 2/3 от присъстващите при изменение на Устава, за прекратяване на сдружението или за сливането му с друго.

Чл. 27. Гласуването на ОБЩОТО събрание е явно. Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите низходящи, възходящи и роднините му по съребрена линия до втора степен.

Чл. 28. (1) ОБЩОТО събрание се свиква:

1. Редовно - един път в годината за отчитане на дейността

2. Извънредно - когато е необходимо. Извънредното събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/10 от членовете на сдружението. Ако въпреки искането Управителния съвет се свика ОБЩОТО събрание в 14 - дневен срок, то се свиква от Районния съд

Чл. 29. Управлението на Сдружението се осъществява от УПРАЕИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. Той се избира между членовете на Сдружението за срок от три години и се състои от трима души.

Чл. 30. (1) Управителния съвет :

1. организира цялосната дейност на Сдружението;

2. създава условия за изпълнението решенията на ОБЩОТО събрание;

3. издава правилник за дейността на Сдружението;

4. приема нови членове и ги вписва в списъка на Сдружението;

5. предлага на ОБЩОТО събрание членове за изключение;

6. взема решения за придобиване на имущество, необходимо за дейността на Сдружението;

7. управлява Бюджета на Сдружението и се отчита пред ОБЩОТО събрание за дейността си веднъж годишно.

Чл. 31. Заседанията на Управителния съвет са закони, ако присъстват повече от половината му членове. Те се свикват и ръководят от Председателя на Сдружението. Решенията се вземат с обикновенно мнозинство и с явно гласуване. На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от протоколчика и водещия.

Чл. 32. Член на Управителния съвет може да прекрати участието си в него с едномесечно предизвестие чрез Председателя на Сдружението на ОБЩОТО събрание, което избира нов член до края на мандата.

Чл. 33. ОБЩОТО събрание може да отзове от състава на Управителния отделни членове, които не спазват устава и законите на страната.

Чл. 34. Настъпилите промени в членския състав на Управителния съвет се вписват в съответния регистър на Благоевградският градски съд.

Чл. 35. При изтичане на мандата на Управителния съвет до избора на нов, старият продължава да изпълнява функциите си.

Чл. 36. Управителния съвет определя обема на представителната власт на членовете и Председателя.

Чл. 37. Председателството на Сдружението се осъществява от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ се избира за срок от три години от ОБЩОТО събрание. Той по право е председател на Управителния съвет и участва с равен глас при вземането на решения.

Чл. 38. (1) Председателят на Сдружението :

1. представлява Сдружението

2. ръководи цялостната дейност на Сдружението;

3. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

4. разпорежда се с финансовата сметка на Сдружението;

5. отчита дейността се пред Управителния съвет;

6. сключва и прекратява трудови договори;

7. командирова служители или членове на сдружението.

6. ИМУЩЕСТВО И НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

Чл. 39. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост, вещни права върху движими, недвижими имоти и обекти на интелектуална собственост.

Чл. 40. (1) Сдружението набира средства за осъществяване на дейността си от :

1. встъпителен членски внос - 20 (двадесет) лева

2. субсидии от юридически и физически лица

3. дарения, спонсорство

4. средства, предоставени от Министерството на здравеопазването, други институции и от Бюджета

5. участие в програми

Чл. 41. (1) Сдружението с нестопанска цел определило се за извършване на общественополезна дейност резходва имуществото си за :

1. Развитие и утвърждаване на здравеопазването в областта на оториноларингологията

2. Подпомагане на социално слаби, инвалиди и други в областа на оториноларингологията

3. Подпомага професионалната реалйзация на специалисти в областта на оториноларингологията

(2) Подборът на наяина на подпомагане от Сдружението се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано решение взето от Управителния съвет на Сдружението

Чл. 42. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Управителния съвет, изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни за съществените дейности, изразходваните средства, размера на безвъзмездно полученото имущество, приходите от други дейности и др. свързани с дейността му. Докладът е публичен и се побликува в Бюлетина на централния регистър.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 43. (1) Сдружението се прекратява :

1. С решение на върховния си орган - Общото събрание

2. С решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението, когато е обявено в несъстоятелност.

Чл. 44. При прекратяване дейността на Сдружението се извършва ликвидация от Управителният съвет или от определено от него лице. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението от Окръжния съд по седалище на Сдружението.

8. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45. За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ и действащо законодателство.


 

/ design by soxy ® /
-> отиди в горната част на страницата
Hosted by uCoz